Strategische scenario’s IKC

Strategische scenario’s IKC

PCPO Midden-Brabant wilde met het oog op ontwikkelingen rondom voorschool en IKC – waar kinderen van 0-12 jaar ontwikkelen en leren, mogelijk van 7.00-19.00 uur – vanuit een toekomstgericht perspectief komen tot een organisatievorm waarvan peuterspeelzaalactiviteiten / kinderopvang deel uitmaken.

De vraag is dan: welke vorm moet dat krijgen? Om die vraag te beantwoorden vroeg Arnoud Wever, bestuurder van PCPO Midden-Brabant, aan Ron Stevens (Edux Onderwijspartners) om gezamenlijk te komen tot de beschrijving van enkele scenario’s, op basis waarvan een strategische beslissing kon worden genomen. In dit onderzoek werd door Edux ook Jolanda Joore (Van Oers accountancy en advies) betrokken vanwege haar specialistische kennis. Het traject, waaraan ook enkele directeuren van PCPO Midden-Brabant meededen, leverde diverse inzichten op én de mogelijkheid om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.

Arnoud Wever blikt in dit interview hierop terug.

Vanwaar jouw strategische belangstelling voor IKC’s?

“Kinderen leren overal. Een leer- en ontwikkelcentrum / IKC is de ontwikkeling van de toekomst. PCPO Midden-Brabant hecht groot belang aan een doorgaande ontwikkeling van 0-12 jaar. Zoals het nu nog is georganiseerd hebben kinderen gedurende een dag te maken met diverse aanbieders en opvoeders met diverse opvattingen. Daar zijn kinderen niet bij gebaat. Hun ontwikkeling vraagt om eenduidigheid, om een heldere pedagogische en didactische lijn. Temeer omdat de maatschappij door zijn dynamiek al voor genoeg onrust zorgt.

Die eenduidige aanpak moet echter wel situationeel bekeken worden. Dat wil zeggen dat steeds naar de lokale situatie waarin het kind opgroeit moet worden gekeken: staat de school in een dorp of in de stad, wat zijn de tradities, wie zijn al bij de kinderen betrokken, et cetera. Omdat de scholen van PCPO Midden-Brabant in verschillende gemeentes staan, is het onwenselijk om alles in één mal te gieten. Verschillende situaties vragen om verschillende oplossingen. 
PCPO Midden-Brabant wil hierin graag samenwerken. Vanwege de diversiteit aan situaties vraagt dit van samenwerkingspartners ook een flexibele houding.”


Waarom wilde je scenario’s?

“De ontwikkeling van leer- en ontwikkelcentra / IKC’s kent vele aspecten, zoals samenwerkingspartners, financiën, personeel en huisvesting. Er moest sprake zijn van meerwaarde voor kinderen en ouders en van innovatie en kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvang. Om deze redenen is er voor gekozen om een aantal scenario’s te ontwikkelen op basis waarvan toekomstgerichte keuzes gemaakt konden worden.
Op die manier kunnen besluiten genomen worden op basis van feiten, kennis en onderzoek. Natuurlijk speelde ook mee dat wij onderscheidend willen zijn en blijven. Antwoorden zijn in dit geval niet goed of fout. Er zijn juist diverse mogelijkheden met voor- en nadelen, en die moeten afgewogen op een rij gezet kunnen worden.
Deze afwegingen moeten ook steeds weer gerelateerd zijn aan onze visie op leren en ontwikkelen.

De scenario-aanpak heeft ons veel duidelijkheid gebracht. Tijdens het proces kwam sterk naar voren dat onze visie op onderwijs en ontwikkelen leidend was. Hierop lag de nadruk. Enerzijds was dat niet vreemd: we vinden dat de ontwikkeling van kinderen het leidende principe moet zijn. Anderzijds was het heel fijn te ervaren dat dit principe ook echt fundamenteel doorwerkt in onze keuzes. Strategisch denkend over onderwerpen als deze, moet het steeds blijven gaan om de bedoeling.
Uiteindelijk gaat het erom wat ieder kind op een school of IKC van PCPO Midden-Brabant als meerwaarde heeft meegekregen.”

Hoe ga je nu verder?

“Zoals gezegd: onze filosofie is duidelijk, maar de organisatie is vanwege de diversiteit aan situaties een zaak van de school en de samenwerkingspartners. Samenwerking zal nodig zijn, dat vraagt de toekomst van onze kinderen, en dat vraagt deze ontwikkeling nu van ons. Hierbij is flexibiliteit vereist om zo nodig snel in te spelen op de situatie. Dus de discussie hierover gaat door. Met name financiële onzekerheden kunnen belemmerend werken. Maar lokaal zijn de initiatieven gestart, bijvoorbeeld de Vijf Eiken in samenwerking met onder andere Edux Onderwijspartners.”

Wat zou je andere bestuurders aanraden?

“Ook andere besturen raad ik aan de ontwikkeling van de doorgaande lijn van 0–12 jaar nader te onderzoeken en na te gaan in hoeverre je dit zelf kan oppakken en die leer- en ontwikkelingslijn in één organisatie, onder één bestuur te brengen.”

Arnoud Wever is geïnterviewd door Ron Stevens

November 2017

                     

 

 

 

Reageren