Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen functioneren met taal of woorden’. Kinderen met dyslexie hebben vaak meer moeite met het technisch lezen, spellen (en schrijven), dan op basis van leeftijd en genoten onderwijs verwacht zou mogen worden. De lees- en spellingsproblemen kunnen niet door andere oorzaken verklaard worden. Ook blijven de lees- en spellingsproblemen bestaan, ondanks goed onderwijs en extra instructie en oefening.

Dyslexie kan worden vastgesteld met een diagnostisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek waarin informatie over de ontwikkeling van het kind wordt verzameld. Daarnaast vindt er een onderzoek bij het kind zelf plaats naar het algemeen functioneren, het lees- en spellingsniveau (inclusief strategiegebruik) en wordt er gekeken naar mogelijke oorzaken van de lees-en spellingsproblemen.

Van de onderzoeksresultaten wordt een rapportage geschreven, die aan de betrokkenen wordt toegelicht door de orthopedagoog/psycholoog. Het rapport bevat alle gegevens en een conclusie over de mogelijke diagnose. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden tevens adviezen (onderwijsbehoeften) geformuleerd, waarmee ouders, leerling en school praktisch aan de slag kunnen.

Wanneer er daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van dyslexie, zal er ook een dyslexie verklaring worden afgegeven, waarmee het kind op school recht heeft op mogelijkheden tot compenseren en dispenseren (zoals extra tijd bij toetsen).

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.