School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Reflecteren met behulp van ‘eigen videobeelden op de werkvloer’

Een handelings- en oplossingsgerichte begeleidingsvorm met video.

Leerkracht
SVIB is een vorm van begeleiding, waarbij het accent ligt op eigenaarschap en versterking, c.q. vergroting van de leerkrachtvaardigheden. Het doel is het onderwijs beter aan te laten aansluiten op de (onderwijs) behoeften van de leerling(en). Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de processen die een bijdrage leveren aan het al dan niet behalen van opbrengsten bij kinderen. Deze vorm van begeleiding wordt ingezet bij werkvragen van leraren omtrent hun didactisch en/of pedagogisch handelen in de klas. Door middel van observaties met de video kijken onze adviseurs samen met de leerkracht op welke manier zijn of haar handelen invloed kan uitoefenen op het functioneren van een leerling en/ of analyseren we de onderwijsleersituatie.

Meerwaarde:

 • Het samen bekijken en bespreken van videobeelden geeft inzicht in het eigen handelen en wat het effect daarvan is op de ander.
 • Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie.
 • De leraar krijgt zicht op de eigen kwaliteiten.
 • De leraar wordt zich bewust van wat de effecten zijn van het eigen handelen op de onderwijsleersituatie.
 • Het geeft de leraar mogelijkheden om vanuit reflectie op het eigen handelen verbeterpunten te formuleren om vandaaruit adequaat in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften een leerling.

Werkwijze:

 • In een eerste gesprek wordt met de betrokken leraar de eigen werkvraag verkend, geconcretiseerd en vertaald naar een gewenste situatie. Er worden afspraken gemaakt in welke situatie gefilmd wordt.
 • Er worden tenminste 2 opnames in de eigen groep gemaakt.
 • Na de opname ontvangt de leraar een kopie van de opname en bekijkt de opname aan de hand van een kijkopdracht, in relatie tot de werkvraag/ gewenste situatie. De leraar selecteert enkele fragmenten die het vormen het uitgangspunt vormen voor de nabespreking.
 • Na iedere opname volgt een nabespreking. In de nabespreking formuleert de leraar eigen werkpunten, die als uitgangspunt dienen voor een  volgende opname, ook weer gerelateerd aan de eerder geformuleerde werkvraag/ gewenste situatie.
 • Ter voorbereiding van de nabesprekingen analyseert de begeleider  de opname.
 • De belangrijkste zaken zoals in de nabespreking naar voren zijn gekomen alsook de eigen werkpunten (max. 3) worden vastgelegd in een aangereikt format.
 • De afspraken voor de opnames en nabesprekingen worden in overleg ingepland.

Leerling
In het kader van Passend Onderwijs zien we steeds meer dat leerlingen als belangrijke gesprekspartners een rol krijgen in het formuleren van eigen didactische en pedagogische doelen, alsook in het op eigen creatieve wijze mee puzzelen naar mogelijkheden die aansluiten bij hun leer- of ontwikkeling. Ook hierin kunnen videobeelden een effectief hulpmiddel zijn om samen met een individuele leerling en/ of een groep leerlingen te reflecteren en doelgericht een plan van aanpak met elkaar op te stellen, waarbij de eigen onderwijsbehoeften van kinderen centraal staan. Met behulp van deze begeleidingsvorm werken we ook aan het versterken en vergroten van eigenaarschap van het eigen leerproces en aan het zelfvertrouwen van de kinderen.

Meer informatie? Neem contact op met Diddy Bakker: dbakker@edux.nl of 06 – 105 871 04.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Gerelateerde onderwerpen

afb svib.jpg