Schoolplan

Visie- en schoolplanontwikkeling

In een nieuw schoolplan hoort een duidelijke visie: een focus en een kompas. Mét elkaar een gedeelde visie bepalen en realiseren wordt bereikt doordat schoolteams, directies, werkgroepen, ouders in diverse samenstellingen aan het werk gaan: reflecteren, onderzoeken, delen en beslissen.
Edux heeft veel expertise en ervaring op dit gebied en begeleidt het totale proces van visie tot strategie, van praten tot en met beschrijven in (school-)plannen op school- en bestuursniveau. Door onze gedegen procesondersteuning kunnen directeuren en bestuurders zich bezighouden met de inhoud!

 

De Edux-aanpak

1. Draagvlak en eigenaarschap
Het vormgeven van het strategisch beleid doe je samen! Het gaat er om dat mensen in de school  bereid zijn om een visie te realiseren. Eigenaarschap is daarom een kernbegrip bij de ontwikkeling van een visie op de toekomst. Dit wordt bereikt doordat directies en managementteams, schoolteams en werkgroepen in diverse samenstellingen aan het werk gaan: reflecteren, studeren, onderzoeken, delen en beslissingen nemen.

2. Betrokkenheid alle belanghebbenden
Niet alleen de mensen in de school zoals de directie, het team en een stuurgroep zijn betrokken bij de ontwikkeling van de visie. Ook belanghebbenden zoals mensen uit de MR, ouders, kinderen, kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Evt. ook andere scholen, jeugdzorg en mensen die participeren in wijk- of buurtwerk.

3. Digitale instrumenten
Edux gebruikt, indien gewenst, digitale instrumenten die helpen om opvattingen van stakeholders snel en overzichtelijk in kaart te brengen.

4. Compacte plannen
De producten worden kort en krachtig: geen lange verhalen. Edux reikt hiervoor overzichtelijke formats aan die aangepast kunnen worden aan uw wensen.
Daarnaast vormt het schoolplan de paraplu boven andere beleidstukken en -instrumenten zoals het personeelsbeleid, het beleid m.b.t. passend onderwijs en het kwaliteitssysteem.

5. Een krachtig visie-model
De gekozen opzet gaat uit van het Visie-model ontwikkeld door &Samhoud, gebaseerd op het boek “Kus de visie wakker”. Telkens als er een onderwerp uit het visiemodel wordt behandeld wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk en de daaraan gekoppelde activiteiten.

De visie kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Ons visiemodel toegelicht:

 • Het hoger doel: de bestaansgrond van de school: wat is de essentie van de bijdrage die wij leveren?
 • Kernkwaliteiten: wat zijn onze sterke kanten?
 • Kernwaarden: de diepgewortelde overtuigingen waarvoor we staan. Waaraan zijn wij nu onderscheidend en herkenbaar? Kernwaarden hebben consequenties voor gedrag en houding (de professionele cultuur) van personeelsleden en zijn leidend bij de uitwerking van het hoger doel en het schoolbeleid.
 • Het gewaagde doel: ons uitdagend toekomstbeeld dat wij willen bereiken.
 • Beleidsvoornemens: dit beleid wordt vertaald naar speerpunten met daaraan gekoppeld prestatie-indicatoren. Vervolgens worden deze doelen uitgewerkt in projecten en/of jaarplannen.


De neerslag van het traject leidt bijvoorbeeld tot de volgende producten:

 • Een schoolplan dat voldoet aan uw wensen, de wensen van bestuur en inspectie.
 • Een publieksversie schoolplan in de vorm van een folder, een boekje of een placemat.
 • Teksten voor de schoolgids.
 • Websiteteksten.


Hoe ontwikkel je een visie op de toekomst? Wat doe je dan?

 • Afstand nemen van de dagelijkse praktijk: vooruitkijken, visie ontwikkelen tijdens studiemomenten met het team of een deel van het team.
 • Concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid.
 • Met elkaar in gesprek gaan over de praktijk en reflecteren op de huidige situatie, daarbij gebruik maken van betrouwbare gegevens.
 • Je verdiepen in de aanpak van andere scholen en leraren.
 • Literatuur bestuderen, kennisnemen van wetenschappelijk onderbouwde uitspraken over goed onderwijs.


Wat kan Edux voor je betekenen?
De adviseurs van Edux zijn continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Zij kun scholen/besturen van die informatie voorzien die men nodig heeft. Zij hebben veel ervaring in de begeleiding van het totale visieproces. Edux geeft feedback op teksten en kan zorgdragen voor een geschikte vormgeving.
Kortom: met onze procesondersteuning op maat kan jij als directeur/bestuurder bezig zijn met de inhoud.

Wil je een vrijblijvend een gesprek met een expert op dit gebied? Neem contact op met Simone Schrier. Zij is ook bereid om voor besturen tijdens directiebijeenkomsten een presentatie te verzorgen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.