Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke onderwijsplek in het onderwijs.

Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en dat rekening houdt met hun onderwijsbehoeften en beperkingen. Sinds de invoering van passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij binnen een samenwerkingsverband verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden.

Onze adviseurs werken samen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het ondersteunen bij vraagstukken rondom passend onderwijs. Samen proberen we antwoord te geven op de vraag wat scholen nodig hebben om voor de leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. We helpen scholen met het versterken van de basisondersteuning en denken mee bij aanvragen voor breedte en/of diepte ondersteuning.

In onze visie staat de leerkracht met zijn of haar leerkrachtvaardigheden centraal in het bieden van passend onderwijs. Naast de leerkracht hebben ouders een centrale rol. Zij zijn ervaringsdeskundigen wanneer het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Bij onze aanpak is er ruimte voor opvoedingsvraagstukken en de rol van ouders. Samenwerking en ouderbetrokkenheid zijn cruciaal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Onderzoek en Begeleiding

Onderzoek en begeleiding bij kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal emotionele problemen.